Kvarnhistorik


Forsa kvarn är belägen vid Ätran längs vägen mot Torpa i Dannike socken. Ätran utgör här gränsen mellan Länghems och Dannike socknar och bildar fall vid Forsa. Vid Forsa har det funnits kvarnar sedan långt tillbaka i tiden. Den äldsta kvarnen låg längre uppströms där det även fanns en bro.

Forsa kvarn tillhörde Torpa liksom de flesta gårdarna i Dannike.

Svanjakt vid Forsa kvarn 19 januari 1716 - oljemålning i trapphuset på Torpa stenhus

 

År 1914 såldes gårdarna till de som arrenderat. Kvarnen var dock i Torpas ägo ända fram till 1948.

I samband med sjösänkningen av Åsunden år 1857 byggdes en kvarn på den nuvarande kvarnbyggnadens plats. En ny landsvägsbro uppfördes också. Den fungerar idag som dammbro.. Vägen gick alltså högre upp än den nuvarande. Förutom kvarnen fanns här också ett sågverk, ett snickeri, en smedja och en kraftstation. Sågverket uppfördes troligen i slutet av 1800-talet och kraftstationen 1912. Kraftstationen revs så sent som 1975.

Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes 1932 och blev tillbyggd åt väster 1936. Den är byggd av trä i tre våningar med en stensockel. Fasaden är klädd med faluröd locklistpanel och de småspröjsade fönstren är symmetriskt placerade på fasaden.

I kvarnen, som har drivits ända fram till 1991 finns alla maskiner och inventarier kvar. Kvarnverket består bl a av två par kvarnstenar, 1 dubbel valsstol, en triör samt en utsädesrens.

Triören, de två kvarnarna och en kross står på mellanvåningen. I bottenvåningen står två turbiner kvar som med vattenkraftens hjälp drev kvarnhjulen. Dessa togs ur bruk 1962 då kvarnen elektrifierades.

Kvarnens glanstid inföll mellan 1910 och 1930 då bönder från hela Ulricehamnstrakten kom för att mala sin säd. Från 1963 maldes dock enbart fodersäd här. Kvarnen sköttes av en man på fritiden ända fram till 1991.

Vid forsen finns idag också spår av de träbryggor som användes vid flottning vid sekelskiftet.

I området kring kvarnen häckar bl a forsärla och strömstare regelbundet. Ladusvalor, hussvalor och tornseglare bor i kvarnbyggnaden. Sankängarna söder om landsvägen är en omtyckt rastplats för sjöfåglar som gäss och svanar. I många år var det ett gott ålfiske vid forsen.

Fram till 1948 ägdes kvarnen av Torpa, därefter av Yngeredsfors, Sydkraft och nu Eon.
Rune Söderström arrenderade kvarnen från 1963 och fram till sin pension 1991.
Sedan 1993 arrenderas kvarnen av ägarna till torpet Gubbero.

Den siste mjölnaren var Rune Söderström. Under större delen av sitt yrkesliv arbetade han i byxfabrikerna i Dannike och ägnade fritiden åt kvarnen. Dessutom skötte han på uppdrag av kraftbolaget dammluckorna som reglerar Åsunden. Bland tidigare arrendatorer finns namn som Salom Andersson, Svensson och Skans.

Läs mer om den siste mjölnaren i några tidningsartiklar.

Läs mer om prostmordet nära Forsa kvarn.


Copyright: Forsa kvarn ekonomisk förening
Last revised: november 10, 2011